Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Personuppgiftspolicy

Denna policy börjar att gälla från och med den 25:e Maj 2018. 

Syfte

Syftet med vår personuppgiftspolicy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Svarking AB, med organisationsnummer 556921-7424 (”Svarking AB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till eller från andra webbplatser som tillhör våra samarbetspartner, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du vet att de har sina egna personuppgiftspolicys och att vi inte kan ta på oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras sekretesspolicy innan du lämnar ut några personuppgifter till dem. 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
Vi kan samla in personuppgifter om dig när du tecknar avtal med oss för konsulttjänster, skickar post och e-post till oss, ringer oss eller när du besöker vår webbplats. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilket typ av avtal som du tecknar med oss, men kan utgöras av följande: 

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss 

• namn, e-postadress, telefonnummer och adress 
• personnummer 
• fakturadress 
• information som vi ber dig lämna när du vänder dig till oss i frågor som rör dina projekt hos oss 
• information som du lämnar eller som vi ber dig lämna in inför offertförfrågan 
• svar som du lämnar när du deltar i tävlingar och undersökningar 
• annan information som du lämnar när du tecknar avtal med oss, eller ber oss om kompletterande tjänster till befintligt uppdrag. 
 

Användargenererade personuppgifter 

• uppgifter om ditt beteende, såsom hur du navigerar i våra webbplatser 
• dina intressepreferenser, exempelvis hur du reagerar på nyhetsbrev eller kampanjer 
• uppgifter avseende din dator och mjukvara, som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör. 
• Vi kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du navigerar på våra webbplatser. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy som finns på 
https://svarking.se/cookies
 

Personuppgifter som vi samlar in från tredje part 

Vi kan komplettera den information som vi samlar in om dig med information som vi får från tredje part och om din användning av webbplatser, produkter eller tjänster hos andra bolag i vår koncern Svarking Holding AB.  
Det kan t.ex. röra sig om uppgifter från en tredje part som tillhandahåller kreditupplysningar till oss för att undersöka din betalningsförmåga om behov finns.  
 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 

A. För vårt avtalsförhållandes skull

• För att kunna hantera vårt avtalsförhållande med dig. 
• För att hantera betalningar för de tjänster som vi utför åt dig och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation. 
• För att administrera dina projekt så att du får det innehåll som vi har avtalat om. 
• För att kommunicera med dig angående ditt avtal och dina projekt som vi arbetar med. 
• För att meddela dig om ändringar i våra tjänster/avtal. 
• För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre service. 
• För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information om de tjänster/uppdrag som du ber oss om. 

B. För våra berättigade ändamål

• För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra vår verksamhet och tjänster.   
• För att dela dina uppgifter med andra bolag i Svarking Holding AB koncern när det krävs för administrativa ändamål. 
• För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor. 
• För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. 
• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

C. För att uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut. 
 

Vilken rättslig grund åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling? 

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs i:

punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. 

punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra vår verksamhet samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. 

punkt (C) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut. 
 

Har du en obligatorisk skyldighet att lämna dina personuppgifter? 

De personuppgifter som vi begär in vid tecknande av avtal är nödvändiga på grund av lag, avtal eller av administrativa, tekniska eller andra skäl. 

Vem kan vi lämna dina personuppgifter till? 

Överföring av uppgifter inom vår koncern

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i Svarking Holding om det krävs för administrativa ändamål eller för att vi ska kunna utföra din uppdragsbeställning. 
Bolag i Svarking Holding som får tillgång till dina personuppgifter följer rutiner som överensstämmer med denna policy. 
 

Partner & Underkonsulter 


Med ditt samtycke kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra partner och underkonsulter för att kunna utföra din uppdragsbeställning eller delar av uppdragsbeställning.  
 

Tredje parter för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål

 
Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt: 
• För att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag. 
• För att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet. 
• För att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration på våra tjänster samt för att skydda vårt nätverk, enheter och användare från sådan användning.
• För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden. 
• För att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra konsulttjänster. 
• Som en del av fusioner och företagsförvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår personuppgiftspolicy.
• Till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter. 
 

Tredjepartsleverantörer

 Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys.
Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner. 
 

Behandling av personuppgifter utanför Europa

I de fall vi överför personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, kommer vi antingen att fråga efter ditt samtycke först eller se till att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder (t.ex. US-EU Privacy Shield eller standardavtalsklausuler). 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 


Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?”. 
Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas eller uppdateras. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och projekt kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna. 
Utöver detta kan vi vara skyldiga att behålla dina uppgifter längre för att uppfylla rättsliga förpliktelser, men i dessa fall kommer vi inte att använda uppgifterna till något annat. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 


Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar säkra processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.  

Hur får du tillgång till dina personuppgifter? 


Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter: 

• Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information. 
• Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem. 
• Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra). 
• Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats. 
• Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation. 
• Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. 
• Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten. 
Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss. 
 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy


Vi kan då och då göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. När vi gör ändringar i denna policy publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna policy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar. Vi kommer också arkivera tidigare versioner av denna sekretesspolicy för din kontroll. 
 

Kontakt 

Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige genom att skicka e-postmeddelande till:  
personuppgifter@svarking.se 

Vi uppskattar alla frågor, anmärkningar och krav rörande denna sekretesspolicy, vilka kan skickas till: 
 info@svarking.se 
 
Besöksadress: 
Handenterminalen 6, plan 8. 136 40 Handen
 
 
Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Denna policy är giltig från och med den 25 maj 2018
Senast reviderad i februari 2023

Stäng